دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : محرم   حبیب نژاد کواریم

پست الکترونیکی : m-habibnejad@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مکانیک و هوا-فضا

محرم حبیب نژاد کواریم

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^